Charakteristika učebního plánu

Vzdělávací prioritou Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY je jazykové zaměření. Výuka anglického jazyka má nejvýznamnější postavení (počet hodin) v rámci učebního plánu i v rámci celkové koncepce výuky (výuka prostřednictvím rodilých mluvčích, metody výuky).

Jako druhý jazyk nabízí škola němčinu, španělštinu, francouzštinu, ruštinu. V  povinně volitelných předmětech může student rozvíjet své jazykové vzdělávání v anglické konverzaci nebo výběrem třetího jazyka. V povinně volitelných nebo v nepovinných předmětech pak student rozvíjí další své vzdělávací priority, zejm. ve vztahu k zaměření dalšího studia, v humanitním i v přírodovědném základu.

Předměty přírodovědného základu (kromě matematiky) jsou vyučovány v menších časových dotacích. Učivo je možné prohloubit v rámci povinně volitelných předmětů. Etickou profilaci školy doplňuje předmět etika zařazený ve čtvrtém ročníku v dotaci jedné hodiny týdně.

Ve výuce se uplatňuje kombinace tradičních i netradičních metod a principy založené na kritickém myšlení. Škola se snaží doplňovat teoretickou výuku praktickými dovednostmi – psaní všemi deseti, projektově orientovaná výuka informatiky.

Učební plán podle školního vzdělávacího programu

Předmět/ročník

I.

II.

III.

IV.

celkem

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

4*

3

4

4

14

Anglický jazyk

6

5

4

5

20

Cizí jazyk 2

3

3

3

3

12

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4

4

3

15

Člověk a příroda

Fyzika

2

2

2

1

7

Chemie

2

2

2

1

7

Biologie

2

2

2

1

7

Zeměpis

2

2

2

1

7

Člověk a společnost

Etika

0

0

0

1

1

Společenské vědy

2

2

2

1

7

Dějepis

2

2

2

2

8

Informatika a informační a komunikační technologie

Informatika a výpočetní technika

1*

1

1

1

5

Umění a kultura

Estetická výchova

2

2

0

0

4

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Volitelné předměty

Volitelný předmět 1

0

2

2

0

4

Volitelný předmět 2

0

0

2

0

2

Volitelný předmět 3

0

0

0

2

2

Volitelný předmět 4

0

0

0

2

Celkem hodin

34

34

34

30

132

* Změna od školního roku 2016/17.

Povinně volitelné předměty

 VP 1

 VP2

 VP3

 VP4

 Ruský jazyk

 Seminář z matematiky

 Literární seminář

 Seminář z matematiky

 Francouzský jazyk

 Seminář z biologie

 Psychologie

 Seminář z chemie

 Příprava na zkoušky Cambridge (FCE)

 Seminář z dějepisu

 

 Seminář z biologie

 Konverzace v AJ

 Seminář ze spol. věd

 

 Seminář ze zeměpisu

 

 Programování

 

 Seminář z dějepisu

 

 

 

 Seminář ze spol. věd

 

 

 

 Programování

 

 

 

 Seminář z německého jazyka

 

 

 

 Semenář ze španělského jazyka

 

 

 

 Psychologie

 Nepovinné předměty

 Španělský jazyk

 Příprava na FCE

 Matematika

 Konzultace z matematiky

 Psychologie