Základní dokumenty k činnosti školy:

 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM   Školní vzdělávací program “Janua Linguarum”
 ŠKOLNÍ ŘÁD   Základní dokument – školní řád 
 SMLOUVA O STUDIU   Vzor smlouvy o studiu, kterou podepisují zákonní zástupci uchazeče před zahájením studia

  Dokumenty vyplývající z činnosti školy:

 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016   Výroční zpráva z činnosti školy za školní rok
 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Výroční zpráva z činnosti školy za školní rok
INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2015     Výsledek poslední kontroly České školní inspekce

  Formuláře ke stažení:

 DOTAZNÍK ŽÁKA   Dotazník žáka pro přijaté uchazeče před zahájením studia (údaje do matriky, druhý jazyk atd.)
 DOTAZNÍK ŽÁKA   Dotazník žáka pro přijaté uchazeče před zahájením studia (údaje do matriky, druhý jazyk atd.)
 ŽÁDOST O SNÍŽENÍ ŠKOLNÉHO   Žádost o snížení školného, podává se do 30.9. aktuálního škol. roku s přílohami
 ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VYUČOVÁNÍ   Žádost podávaná prostřednictvím TU řediteli školy při předem známé absenci nad 3 dny
 ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z PŘEDMĚTU   Žádost podávaná prostřednictvím TU řediteli školy k uvolnění z předmětu (např. Tv)
 ŽÁDOST – INDIVIDUÁLNÍ PLÁN   Žádost podávaná řediteli školy v případě závažných důvodů bránících regulérní docházce
 ZPĚTNÉ VYDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU   Pro přijaté uchazeče v případě, že se rozhodnou vzít si zápisový lístek zpět poté, co jsou přijati na druhou školu
 ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ   Pro uchazeče, kteří nebyli přijati a žádají o přezkoumání rozhodnutí (nejde o správní řízení)
 POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI   Potvrzení nutné pro účast na školních akcích