Vzdělávací perspektiva

Studium jazyků je v BMA vzdělávací prioritou. Důraz je kladen především na angličtinu. Ve výuce se kombinují tradiční a netradiční (kreativní) metody, jako jsou hry, různé formy týmové práce, projekty. Vycházíme z toho, že každý student se učí jinak: někdo vnímá nejlépe z předneseného výkladu (auditivně), jiný se nejlépe učí čtením a další zase „pohybem“. Proto se výukové metody snaží pokrýt různé typy učení. Kombinujeme tradiční model vzdělávání s modelem, který je preferován v anglosaském prostředí.

Nabídka jazyků v rámci učebního plánu

Usilujeme o to, aby student BMA dosáhl dobré úrovně znalosti dvou světových jazyků. Nadto má ještě možnost studia dalšího jazyka (třetího) – francouzština, němčina, španělština, ruština – nabízených v rámci povinně volitelných nebo nepovinných předmětů. Výuka dalšího jazyka je nasazena v uč. plánu od II. ročníku a probíhá obvykle dva roky.

Organizace výuky jazyků

Počet hodin jazyků, zejména angličtiny, v rámci učebního plánu je vyšší než stanovené minimum, aby student měl s jazykem co nejužší kontakt. Podle aktuální situace v daném prvním ročníku (zejm. s přihlédnutím k rozdílné úrovni znalostí studentů) je výuka dvou povinných jazyků dělená na skupiny, do nichž jsou studenti zařazeni podle úrovně znalosti jazyka na počátku studia (změna skupiny je možná i v průběhu studia).

Ve školním vzdělávacím programu jsme vytvořili širší prostor k tomu, aby byla v rámci učebního plánu angličtiny zvládnuta terminologie společenskovědních oborů, jako jsou historie, geografie, společenské vědy, světová literatura. To znamená, že student by měl zvládnout prezentovat své znalosti těchto oborů v angličtině, podobně jako by byly vyučovány v tomto jazyce. Kromě toho probíhá pro zájemce příprava na jazykovou zkoušku TOEFL, CAMBRIDGE a na zkoušky SAT (pro zájemce o studium v USA).

Učitelé jazyků

Klademe důraz na to, aby jazyky vyučovali kvalifikovaní odborníci. Výuka angličtiny, němčiny  a francouzštiny je pokryta rodilými mluvčími.

Pobyty v zahraničí

Velkou motivací pro studenty je možnost zúčastnit se zahraničních programů, především v USA, jako jsou kempy nebo studijní programy partnerských škol. V průběhu studia jsou studenti podle předem stanovených kritérií vybíráni, aby čtyři až šest týdnů strávili za mořem a zdokonalili svou komunikativní úroveň jazyka. Pobyt jim je také příležitostí k tomu, aby navázali nová přátelství a přivezli si spoustu nevšedních zážitků.