Charakteristika učebního plánu

Vzdělávací prioritou Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY je jazykové zaměření. Výuka anglického jazyka má nejvýznamnější postavení (počet hodin) v rámci učebního plánu i v rámci celkové koncepce výuky (výuka prostřednictvím rodilých mluvčích, metody výuky).

Jako druhý jazyk nabízí škola němčinu, španělštinu, francouzštinu, ruštinu. V povinně volitelných předmětech může student rozvíjet své jazykové vzdělávání v anglické konverzaci nebo výběrem třetího jazyka. V povinně volitelných nebo v nepovinných předmětech pak student rozvíjí další své vzdělávací priority, zejm. ve vztahu k zaměření dalšího studia, v humanitním i v přírodovědném základu.

Předměty přírodovědného základu (kromě matematiky) jsou vyučovány v menších časových dotacích. Učivo je možné prohloubit v rámci povinně volitelných předmětů. Etickou profilaci školy doplňuje předmět etika zařazený ve čtvrtém ročníku v dotaci jedné hodiny týdně.

Ve výuce se uplatňuje kombinace tradičních i netradičních metod a principy založené na kritickém myšlení. Škola se snaží doplňovat teoretickou výuku praktickými dovednostmi – psaní všemi deseti, projektově orientovaná výuka informatiky.

 

Učební plán podle školního vzdělávacího programu

Předmět/ročníkI.II.III.IV.celkem
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura

4

3

4

4

15

Anglický jazyk

6

5

4

5

20

Cizí jazyk 2

3

3

3

3

12

Matematika a její aplikace
Matematika

4

4

4

3

15

Člověk a příroda
Fyzika

2

2

2

1

7

Chemie

2

2

2

1

7

Biologie

2

2

2

1

7

Zeměpis

2

2

2

1

7

Člověk a společnost
Společenské vědy

2

2

2

2

8

Dějepis

2

2

2

2

8

Informatika a informační a komunikační technologie
Informatika a výpočetní technika

1

1

1

1

4

Umění a kultura
Estetická výchova

2

2

0

0

4

Výchova ke zdraví
Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Volitelné předměty
Volitelný předmět 1

0

2

2

0

4

Volitelný předmět 2

0

0

2

0

2

Volitelný předmět 3

0

0

0

2

2

Volitelný předmět 4

0

0

0

2

2

Celkem hodin

34

34

34

30

132

 

Povinně volitelné předměty

VP 1 VP2 VP3 VP4
Business EnglishChemický seminářLiterární seminářSeminář z matematiky
Francouzský jazykBiologický seminářPsychologieSeminář z chemie
Konverzace v NJDějepisný seminářSeminář z biologie
Konverzace v AJMatematický seminářSeminář ze zeměpisu
Konverzace v ŠJSpolečenskovědní seminářSeminář z dějepisu
Zeměpisný seminářSeminář ze spol. věd
Seminář z výtvarné výchovy
Seminář z německého jazyka
Semenář ze španělského jazyka
Seminář z psychologie

Nepovinné předměty

Španělský jazykMatematika
Německý jazykVýtvarná výchova
Francouzský jazykBritská literatura
Psychologie