Proč školné?

Financování soukromých škol upravuje školský zákon a samostatný zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Soukromé školy a školská zařízení dostávají ze státního rozpočtu prostřednictvím krajů dotaci, která je určena na financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním a na financování běžných provozních neinvestičních výdajů. Vzhledem k tomu, že výše dotace je nižší než u škol veřejných (státních), soukromé školy si rozdíl dofinancovávají prostřednictvím školného.

Jaký druh nadstandardu pokrývá školné v Gymnáziu BMA?

Pro rodiče, který se rozhodne pro soukromou školu, je v jeho příspěvku (školném) zahrnut určitý nadstandard, který by soukromá škola měla zajistit. A co je oním nadstandardem v Gymnáziu BMA? Je to především:

  • nadstandardní výuka angličtiny výhradně prostřednictvím rodilých mluvčích
  • rodilí mluvčí v dalších jazycích (FJ, NJ)
  • studentské pobyty v zahraničí, především v USA, které jsou spolufinancovány našimi partnery
  • nadstandardní příprava pro studium v zahraničí
  • nadstandardní podpora při naplňování individuálních potřeb studenta jako jsou individualizované studijní plány, výuka v malých skupinách, individuální výuka apod.
Výše a platba školného

Výše školného pro ročníky nastupující studium ve školním roce 2019 je 20 000 Kč za rok. Placení probíhá standardně jednou za rok (do 30. 8.), lze však dohodnout i jiný způsob platby (např. čtvrtletně či měsíčně).

Jaké jsou další náklady?

Další běžné náklady, které lze očekávat v souvislosti se studiem, jsou především náklady na sportovní pobyty (lyžařský kurz a vodácký kurz), exkurze a jazykové učebnice (pro 2. volitelný jazyk). Jiné učebnice než jazykové jsou zdarma k zapůjčení.

Úlevy

Neposkytujeme prospěchová stipendia, ale poskytujeme úlevy pro rodiny, které mohou potíže s placením školného ve stanovené výši.