Vznik školy

Škola vznikla v roce 2003. Původním záměrem bylo vytvořit projekt bilingvního gymnázia v regionu Beskyd, tento projekt se však ukázal jako obtížně realizovatelný, a proto se transformoval do gymnaziálního programu se zaměřením na studium jazyků a s výraznou etickou (křesťanskou) profilací.

Zřizovatel

Gymnázium BMA je školou neveřejnou. Zřizovatelem školy je spolek THE BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY. Rozhodující pravomoci má správní rada spolku, která se schází pravidelně. Ve své činnosti se řídí příslušnou legislativou, zejm. zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Předsedou správní rady je Ing. Petr Polách.

Poslání školy

Posláním školy je poskytovat studentům kvalitní gymnaziální vzdělávání s nadstandardní výukou angličtiny a napomáhat k pozitivnímu formování osobnosti studentů prostřednictvím motivujícího prostředí založeného na křesťanských hodnotách.

Obor

Oborem studia je čtyřleté gymnázium. (Gymnázium, kód 79-41-K/41). Forma studia je denní studium. Školní vzdělávací program Janua Linguarum je zpracován na základě rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia.