PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Přijímací řízení do prvního ročníku v roce 2019

se vyhlašuje na obor denního studia:

 • čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium

Přijímací zkoušky se uskuteční v řádném termínu.

Předpokládaný počet přijatých
 • 31 žáků
Termín odevzdání přihlášek řediteli Gymnázia BMA
 • 1. březen 2019
Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek (český jazyk a matematika)
 • 12. dubna 2019 (1. termín)
 • 15. dubna 2019 (2. termín)
 • 13. a 14. května 2019 (náhradní termíny)
Termíny konání školní přijímací zkoušky (ústní zkouška z angličtiny)
 • 16. a 17. dubna 2019
Údaje na přihlášce (I. strana přihlášky)
 • Název a adresa školy:Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí
 • Obor vzdělání (kód a název): 79–41–K/41 Gymnázium
 • Jednotná zkouška: ano
 • Termín školní přijímací zkoušky: 16. 4. 2019, nebo 17. 4. 2019 (výběr jedné z možností)
Náležitosti přihlášky
 • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní
  docházku
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné
  úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
 • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí
  povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
  osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou

Gymnázium BMA nevyžaduje posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Kritéria pro přijetí
 1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky (CERMAT)
 2. Ústní zkouška z anglického jazyka (školní zkouška)
 3. Prospěch za poslední 2 ročníky školní docházky
 4. Výsledky soutěží, olympiád, aktivity podporující zaměření školy (absolvované zkoušky, kurzy apod.)
Ke stažení:

Kritéria – bodová stupnice >>>
Přijímací zkouška z anglického jazyka >>>
Vzor přihlášky ke stažení (MS Excel) >>>