„Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí a suroví bývají ku přijetí plných pravých obrysů vzdělávání, aby nezůstali pařezy, nýbrž stali se živými obrazy Boha, tvory Tvůrci nejpodobnějšími.”

Jan Amos Komenský

CELOSTNÍ PŘÍSTUP

Křesťanská pedagogika je alternativním vzdělávacím přístupem. V našem kulturním kontextu je známa především z díla J. A. Komenského. Jejím nejtypičtějším znakem je celostní přístup ke vzdělávání (škola není jen o předávání faktů).

KŘESŤANSTVÍ JE VZTAH

Vzdělávání v křesťanském kontextu je převážně o vztahu. Profil učitele naší školy (bez ohledu na vyznání) počítá s pozitivním „nastavením“. Žáky znají jmény, povzbuzují je a inspirují, nevyslovují vůči nim negativní slova. Jsme přesvědčeni, že vytvoření pozitivního klimatu vede k lepším výsledkům v učení.

BIBLE VE VÝUCE

Přestože samozřejmě všichni učitelé a studenti na škole nejsou věřící, bible je chápána jako určitá norma vztahů. I proto má výraznější postavení v učebním plánu než na sekulární škole (práce s biblí je součástí čtení a interpretce textu v anglickém jazyce). Texty jsou interpretovány a diskutovány s respektem ke každému názoru a postoji, který je v souladu se zákonem a slušnými mravy. I přes větší váhu biblického textu, používaného pro vzdělávací cíle, jsou součástí metody kreativního čtení i jiná díla světové literatury.

Na základě dotazníkového šetření, provedeného v průběhu let 2013 – 2016, uvedlo 83 % žáků čtvrtého ročníku, že diskuze o bibli v angličtině byly pro ně pozitivní zkušeností. (Z tohoto průzkumu byli vyloučeni žáci, o kterých se vědělo, že přišli na školu jako „silní“ křesťané.)

KŘESŤANSTVÍ NENÍ POVINNOST

Škola není církev a neučí dogmata. Inspiruje, ale nepoučuje. Svou autoritu uplatňuje vzhledem k charakteru žáka, nikoliv k jeho názorům a přesvědčení. Křesťanské aktivity na naší škole jsou všechny dobrovolné, nejsou zde povinné symboly, bohoslužby, modlitby. Škola je ve svém přístupu otevřená všem, není spojena s žádnou konkrétní církví.